Search
Close this search box.

Válka v Ukrajině: získané poznatky a zkušenosti

Válka, kterou v současnosti vede Rusko proti Ukrajině, ukázala, že demokratický svět je připraven společně bojovat za svobodu a demokratické hodnoty. Existuje však mnoho demokratických zemí, jež potřebují chránit před autokratickými státy a režimy, které zpochybňují mezinárodní řád. Tato zpráva analyzuje strategie a postupy, které mají v 7 různých oblastech bezprostřední vliv na to, jak Ukrajina odolává ruské agresi:

 • Bezpečnost a obrana,
 • Ekonomika,
 • Energetika a kritická infrastruktura,
 • Strategická komunikace a boj proti dezinformacím,
 • Média,
 • Kybernetická odolnost,
 • Občanská společnost.

 

Analýza se zaměřuje jak na období před 24. únorem 2022, tak po něm, a to do konce roku 2022. Zahrnuje jak pozitivní, tak negativní praxi. Výstupy mohou být využity jako doporučení, na jejichž základě mohou jiné země (v Evropě či regionu Indo-Pacifiku) budovat svou odolnost vůči konvenčním, hybridním i jiným hrozbám (např. přírodním katastrofám). Studii vypracovaly ukrajinské expertky z Centra informačního odboje (Information Defense Hub) za podpory analytiků z Bezpečnostního centra Evropské hodnoty.

Na příkladu ukrajinských zkušeností nastíníme několik hlavních poznatků, které byly v tomto dokumentu zohledněny.

 

Bezpečnost a obrana

 • Klíčem je vytvoření rámce bezpečnostního a obranného plánování, který je flexibilní a udržitelný a jehož funkčnost by bylo možné ověřit při pravidelných cvičeních. Důraz musí být kladen především na základní prvky zajištění národní bezpečnosti, přičemž značná pozornost by měla být věnována i bezpečnostním opatřením na regionální a lokální úrovni (v Ukrajině bylo nejvíce chyb zaznamenáno právě na lokální úrovni). Výcvik, včetně mezinárodních výcvikových programů (např. pod záštitou NATO), mobilizace dobrovolníků a budování Jednotek teritoriální obrany výrazně přispívají k posílení obranyschopnosti země.

 

Ekonomika

 • Vláda musí podpořit místní podniky a pomoci jim udržet se během války v provozu. Zmírní tak její dopad na sociální oblast a zajistí daňové příjmy.

 

Energetika a kritická infrastruktura

 • Diverzifikací dodávek energetických zdrojů lze předejít vážnému nedostatku v krizových situacích. Pokud bude energetický systém na mimořádné události připraven včas, zmírní se jejich negativní dopad.

 

Strategická komunikace a boj proti dezinformacím

 • S cílem zlepšit strategickou komunikaci Ukrajina zřídila státní instituce odpovědné za strategickou komunikaci. Tato centra (CSC, CCD) sjednotila klíčové zúčastněné strany, které vybudovaly informační frontu, a stala se hlavními kanály, skrze které vláda začala informovat o válce. Díky spolupráci mezi jednotlivými vládními institucemi vznikla v rozhodujících týdnech po 24. únoru unifikovaná a jasná vládní strategická komunikace.

 

Média

 • Pro ochranu informačního prostoru před útoky je třeba se zaměřit na boj proti nepřátelské propagandě a spolupracovat s organizacemi občanské společnosti. Díky sjednocení televizních kanálů pod celostátní vysílání Yedyni novyny bylo možné zabezpečit národní informační prostor a ochránit vysílání před výpadky.

 

Kybernetická odolnost

 • Kybernetické útoky jsou nedílnou součástí moderní války. Zásadní je posílit kybernetickou bezpečnost v rámci státu, a rovněž zlepšit spolupráci se zahraničními partnery (např. mezivládními organizacemi a technologickými firmami). Rozvojem elektronické správy země a zaváděním flexibilních digitálních nástrojů pro poskytování státních služeb lze zvýšit odolnost společnosti v krizových situacích.

 

Občanská společnost

 • Ukrajinská občanská společnost sehrála významnou roli při poskytování humanitární pomoci civilistům postiženým válkou, při dokumentování válečných zločinů a při crowdfundingu pro ozbrojené složky. Tato mimořádná míra mobilizace společnosti byla možná díky zkušenostem z roku 2014. Měla by být využita i v období obnovy a rekonstrukce.

 

Ukrajina může v oblasti odolnosti nabídnout cenné zkušenosti, což bude hrát důležitou roli během další euroatlantické integrace. Obranné složky NATO a EU se mohou z bojových dovedností Ukrajinců mnohému přiučit.

Tento dokument dále zdůrazňuje důležitost demokracie a demokratických spojenectví. Ukrajina bojuje nejen za své území a suverenitu, ale jedná se také o ideologický konflikt mezi demokracií a autokracií jakožto dvěma zásadně odlišnými systémy vládnutí. Věříme, že v průběhu války se jasněji ukáže, že agilní a rovnostářská povaha ukrajinských demokratických principů zvítězí nad vertikální hierarchií autokratického Ruska. Odolnost a demokratická jednota jsou klíčem k zachování mezinárodního míru a stability.