O nás

Poslání

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící svobodu a suverenitu. Chráníme liberální demokracii, právní stát a transatlantické spojenectví Česka. Pomáháme bránit Evropu zejména před nepřátelským vlivem Ruska a Číny.

Naší vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je nedílnou součástí transatlantického společenství a opírá se o pevné spojenectví s USA.

Politikům předkládáme odborná doporučení a systematicky sledujeme a hodnotíme jejich práci. Za zásadní prvky fungující liberální demokracie považujeme aktivní občany, zodpovědné politiky, politické strany naplňující svoji roli a soudržnou společnost, která sdílí hodnoty osobní svobody, lidské důstojnosti a rovnoprávnosti.

Od roku 2005 se jako nevládní nezisková organizace, která není spojena s žádnou politickou stranou, věnujeme výzkumné a vzdělávací činnosti. Vedle vydávání odborných publikací a komentářů pro média, pořádáme konference, semináře a školení zejména pro odbornou veřejnost.

Jméno

Název „Evropské hodnoty“ odkazuje na základní hodnotové principy, které se po staletí vyvíjely v Evropě a daly vzniknout politickým institucím liberální demokracie, jež najdeme i v Severní Americe, Austrálii a na dalších místech světa. V našem pojetí jsou tedy „evropské hodnoty“ synonymem k pojmu „hodnoty západní civilizace“.

Logo

Okřídlený Pegas ve skoku jako ústřední symbol našeho loga představuje vitalitu a sílu koně v kombinaci s lehkostí a svobodou ptáka. Právě takovým způsobem chceme přispívat do veřejné diskuse. Pegas, na němž hrdinný Bellerofontés přemohl nestvůru Chiméru, symbolizující klamnou představu, současně odkazuje na antické Řecko. Právě filozofické myšlení starých Řeků spolu s římským právem a židovsko-křesťanskou tradicí tvoří tři kořeny evropské, tedy západní civilizace.

Logo ke stažení

Jak chápeme evropské hodnoty

Evropské hodnoty pro nás znamenají zejména tři základní hodnoty, které ztělesňují stavební pilíře liberálně-demokratického způsobu vládnutí. Jde o osobní svobodu, lidskou důstojnost a rovnoprávnost. Přestože každá zdravá demokracie musí procházet každodenní důslednou diskuzí o aplikaci různých politických hodnot do každodenního vládnutí, tyto tři základní hodnoty by podle nás měly tvořit pevný základ fungování společnosti, v které chceme žít. Díky politickým systémům založených na těchto hodnotách je západní svět nejsvobodnější, nejbezpečnější a nejbohatší částí světa.

I. Osobní svoboda

Hodnota svobody jednotlivce prošla v západní civilizaci těžkými zkouškami a časová období, po která se díky ní nepřerušeně rozvíjeli jedinci, firmy i politické instituce v ekonomicky a společensky nejúspěšnějších státech, mluví sama za sebe. Pro rozvíjení kultury liberální demokracie potřebujeme důsledné naplňování svobody ve všech jejích občanských a politických podobách (ať už se nazývají svobody či práva), které se v naší civilizaci postupně rozvinuly.

Na prvním místě se jedná o svobodu projevu, která představuje základní pojistku proti totalitárním tendencím i proti zplošťování otevřené veřejné diskuze. Neprosazujeme ovšem svobodu bezbřehou, ale svobodu spojenou s patřičnou odpovědností. Ta začíná u každého jedince a takového jednání, jímž nečiní druhým to, co sám nechce.

II. Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je základní hodnota, na které stojí ústavní systémy všech zemí Evropské unie a obecně západního světa. Považujeme za velmi důležité, aby si lidé, muži i ženy, byli rovni v důstojnosti a právech, jak uvádí hned ve svém prvním článku – po vzoru Všeobecné deklarace lidských práv – naše Listina základních práv a svobod. Lidská důstojnost musí být intenzivně ústavně a právně chráněna, jak je tomu ve všech zemích západní civilizace zejména po zkušenostech s totalitními kolektivistickými zřízeními, jako byl nacismus, fašismus či komunismus.

Cílem ústavní ochrany lidské důstojnosti je, aby se člověk rozvinul jako svobodný a za sebe odpovědný občan, který má primát nad státem a měl by si toho být každodenně vědom. Důstojného člověka si představujeme jako vzpřímeného a sebevědomého zejména při kontaktu se státními institucemi a politickými představiteli, svobodného a občansky i politicky aktivního. Stát má sloužit občanům, nikoliv obráceně.

III. Rovnoprávnost

Rovnoprávnost chápeme jako rovnost všech lidí před právem, tedy před spravedlivým systémem právního státu, kde pravidla platí stejně pro všechny. Rovnoprávnost zajišťuje rovnost šancí a příležitostí každému jednotlivci tak, aby mohl v rámci fungující svobodné společnosti využít svůj talent a nasazení k hledání svého vlastního štěstí a spokojenosti.

Odlišujeme tak rovnoprávnost od rovnosti – prosazování rovnosti je naopak tendence vyrovnávat společenské rozdíly. To by citlivý demokratický stát měl činit zejména v proporcionální podpoře těch nejslabších a znevýhodněných, kteří si neumí pomoci sami.