Search
Close this search box.

Zásady ochrany osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Zejména zajišťujeme ochranu osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). GDPR platí jednotně v celé EU od 25. května 2018.

Níže uvedené zásady představují souhrn základních pravidel, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů a zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že pracujeme na řadě projektů, může docházet ke specifickým případům zpracování osobních údajů. V takových případech poskytujeme informace o ochraně osobních údajů přímo na stránkách, kde osobní údaje požadujeme.

Základní principy

Obecně platí, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Osobní údaje lze rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nesmíme.

Osobní údaje zpracováváme bez vašeho souhlasu v případech, kdy:

  • údaje jsou pro nás nezbytné ke splnění právní povinnosti (např. zákon o účetnictví),
  • údaje jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
  • máme oprávněný zájem na zpracování údajů (typicky vedení evidence a informování o naší činnosti).

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly vhodně zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je v souladu se zákonnými lhůtami stanovenými právními předpisy.

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme prostřednictvím našich webových stránek

1) Soubory cookie – Soubory cookie jsou nástrojem umožňujícím funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Informace o souborech cookie, které shromažďujeme a k jakým účelům, včetně návodu, jak zabránit jejich ukládání, najdete zde.

2) Údaje o osobách, které se přihlásí na některou z pořádaných akcí, seminářů apod. – Pokud se rozhodnete přihlásit na některou z akcí prostřednictvím námi provozované webové stránky, zpracováváme osobní údaje, které nám v rámci přihlášení poskytnete.

3) Newslettery – Pokud se rozhodnete přihlásit k odběru newsletteru nebo jiného informačního materiálu prostřednictvím některé z námi provozovaných webových stránek a přihlašovacích formulářů, automaticky vyžadujeme váš souhlas se zpracováním poskytnutých osobních a kontaktních údajů.

Seznam zpracovatelů

Vaše údaje neprodáváme, ani je jiným způsobem nepředáváme dalším osobám, s výjimkou našich smluvních partnerů, kteří nám umožňují s vámi komunikovat, a s výjimkou situací, kdy máme zákonnou povinnost vaše údaje předat jiné osobě.

Seznam zpracovatelů je k dispozici pod souvisejícími odkazy nebo se v konkrétních případech můžete obrátit na naši pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů.

Informace o vašich základních právech

Jako poskytovatel údajů máte následující základní práva:

  • právo požadovat informace o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo požadovat od nás přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci, opravu nebo omezení využití údajů podle okolností, a právo vznést námitku proti zpracování,
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, máte právo na přenositelnost údajů,
  • právo kdykoli odvolat souhlas (pokud je zpracování založeno na souhlasu), například zasláním e-mailu nebo dopisu na níže uvedené kontaktní údaje,
  • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět, pokud nejsme povinni údaje zpracovávat za účelem splnění právní povinnosti),
  • právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

 

Podrobnosti o správci osobních údajů

Evropské hodnoty z.s., Sněmovní 174/7, Praha 1 – Malá Strana, 118 00; IČO: 26987627, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložce 15441

Kontaktní údaje: [email protected]

Kontaktní údaje na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů: [email protected]