Search
Close this search box.

Den lidských práv 2023 v Tchaj-peji: Pochod za práva migrantů

Foto Tchajwanská kancelář Evropských hodnot

Co se děje?

Dne 10. prosince, na Den lidských práv, uspořádala tchajwanská organizace pro posílení postavení migrantů (Migrants Empowerment Network in Taiwan) protest na téma „Nespravedlnost v přeshraničním zaměstnávání, kde je odpovědnost vlády?“. Shromáždění, které se koná každé dva roky, přilákalo téměř 2 000 účastníků, upozornilo na diskriminační zacházení s členy komunity čítající na 751 tisíc migrujících pracovníků na Tchaj-wanu, což je stále hlavním lidskoprávním problémem Tchaj-wanu a zdrojem obav jeho demokratických partnerů, včetně Evropské unie. Konkrétním cílem letošního pochodu byla výzva ke zrušení soukromých zprostředkovatelů práce a agentur, které účtují zaměstnancům přemrštěné poplatky a zapojují se do vykořisťovatelského chování, včetně dluhového otroctví, aniž by poskytovaly potřebné služby. Odboroví aktivisté popisují tento soukromý systém zprostředkovávání práce migrujícím pracovníkům jako „moderní otroctví“.

Jaké jsou širší souvislosti?

Od začátku přechodu k demokracii na konci 80. let se na Tchaj-wanu vyvinul demokratický politický systém se silným mechanismem ochrany občanských svobod. Navzdory svému vyloučení ze systému OSN Tchaj-wan úspěšně začlenil Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech do svého vnitrostátního práva a zavedl místní model mezinárodního přezkumného řízení.

Přesto tchajwanští migrující pracovníci, pocházející převážně z Vietnamu, Indonésie, Filipín a Thajska, nadále čelí diskriminačnímu zacházení, které během pandemie covid-19 ještě zesílilo. Migrující pracovníci, kteří často vykonávají „3N“ zaměstnání (nečistá, nebezpečná a náročná)[1], vyplňují mezery v nabídce pracovních sil v důležitých průmyslových odvětvích, od stavebnictví a výroby po domácí či institucionální péči o seniory.

Situace migrujících pracovníků je pro EU a vládu USA kritickým problémem. Jednou z hlavních obav zdůrazněných ve výroční zprávě EU o lidských právech za rok 2021 je neschopnost Tchaj-wanu začlenit Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o práci v odvětví rybolovu (C188) do vnitrostátního práva. Úmluva, která mezinárodně vstoupila v platnost v listopadu 2017, zaručuje rybářům právo na důstojné pracovní podmínky na palubě rybářských plavidel. Zpráva o lidských právech na Tchaj-wanu 2022 zveřejněná Americkým institutem na Tchaj-wanu (AIT) také zdůrazňuje problémy nucené práce, dluhového otroctví, zneužívání, kterému čelí migrující rybáři, a nadměrně dlouhé pracovní doby porušující obecné pracovní podmínky zahraničních pracovníků.

Ve svém projevu na shromáždění ke Dni lidských práv zástupkyně indonéských odborů rozvedla souvislosti mezi systémem soukromých makléřů a omezeními v přístupu k občanským právům, jimž komunita migrantů nadále čelí. „V případě sexuálního obtěžování v práci, násilného zacházení nebo pracovních úrazů je zbytečné žádat o pomoc agenta, který buď [pracovníkovi] řekne, aby byl trpělivý, nebo se vrátil do Indonésie; nebo pokud mají to štěstí, že mají možnost změnit zaměstnavatele, je agent donutí zaplatit za zprostředkování práce,“ uvedla.

Agentura pro rozvoj pracovní síly (Workforce Development Agency, WDA) spadající pod Ministerstvo práce v reakci na shromáždění uvedla ve svém prohlášení, že současné nástroje/cesty/způsoby pro najímání migrujících pracovníků jsou „různorodé“ a „umožňují zaměstnavatelům vybrat si na základě svých potřeb“. To zahrnuje buď přímé najímání migrujících pracovníků z jejich domovských zemí prostřednictvím vládního střediska Direct Hiring Service Center, nebo se v procesu najímání zaměstnanců spolehnout na zprostředkovatele, uvedla agentura. Focus Taiwan, anglickojazyčná platforma tchajwanské Centrální tiskové agentury (Central News Agency), zdůrazňuje, že WDA oznámila iniciativy ke zlepšení řízení a dohledu nad zprostředkovateli, aby se vyřešil problém nadměrných poplatků, ale neposkytla konkrétní časový plán ani obsah tohoto schématu.

Proč je to důležité?

Vzhledem k souběhu normativních, právních a ekonomických důsledků porušování lidských práv v tchajwanských vzdálených vodách a ve výrobním sektoru je v současné době nanejvýš vhodné posílit opatření EU v této oblasti. Evropský parlament a tchajwanská vláda naléhají na Evropskou komisi, aby urychlila práci na Dvoustranné investiční dohodě s Tchaj-wanem. Jakožto „normativní velmoc“ nebo ideový aktér usilující o harmonizaci mezinárodní hospodářské regulace se svým režimem základních práv prosazuje EU doložky o lidských právech ve svých investičních a obchodních dohodách. V důsledku toho by vyhlídka na blížící se posouzení dopadu investiční dohody mezi EU a Tchaj-wanem mohla sloužit jako spouštěč pro zlepšení situace v oblasti lidských práv na Tchaj-wanu.

[1]  Poznámka překladu: V angličtině „3D“ (dirty, dangerous, and difficult)