Search
Close this search box.

Evropská rada a Facebook – o čem se jednalo?

Lídři států EU na konci října jednali mimo jiné o ochraně soukromí na internetu. Co dalšího měli na stole?

Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy otevřel summit (Evropská rada 24. a 25. října 2013) tím, že EU se musí znovu dostat do čela digitálního vývoje, protože je zbytečné, aby lidé kvůli mnohým záležitostem museli vystávat fronty na úřadech či v obchodech, když spoustu úkonů už lze dnes provádět pohodlně od počítače. Zdůraznil, že je však nutné posílit bezpečnost a důvěryhodnost (nejen) osobních dat sdílených on-line. Evropa by se mohla stát nejvíce digitálně-uvědomělým společenstvím na světě. V roce 2015 se předpokládá, že vznikne až 900 000 nových pracovních míst vyžadujících digitální dovednosti. Inovace by se tak měly zaměřit např. na zpracování velkého objemu dat, jejich bezpečnost nebo vysokorychlostní širokopásmové připojení a další pokročilé digitální technologie. Mohlo by se tak dosáhnout až 20% úspory na administrativních úkonech a Evropané by se nemuseli obávat nakupovat a prodávat přes internet i mimo EU z pohodlí svých domovů.

 Digitální agenda 

Evropští lídři se na zasedání Evropské rady shodli, že pro další růst a konkurenceschopnost Evropy je potřeba ze všech sil podpořit dynamiku digitálních služeb a produktů v evropském průmyslu, dokončení jednotného digitálního a telekomunikačního trhu do roku 2015 skrze balíček opatření k vytvoření tzv. „propojeného kontinentu“ a v neposlední řadě usilovat také o zmenšování digitální propasti mezi členskými státy (digitální agenda je jednou z iniciativ komplexní strategie Evropa 2020). Summit vyzval k intenzivnímu projednávání a přijímání legislativy. Zejména je potřeba zaktualizovat evropský systém autorských práv a zlepšit důvěryhodnost elektronických služeb, aby nebyla narušována hospodářská soutěž např. diskriminací malých a středních podniků.

Jedním z bodů, který byl na summitu hodně zdůrazňován, je podpora technologií dat velkého objemu, které zlepšují přístup k datům a zjednodušují jejich sběr, sdílení, zpracování, ukládání a analýzu, například technologie tzv.cloud computingu. Evropská komise i členské státy by měly společně usilovat o získání strategického vůdčího postavení v digitálních technologiích, zejména skrze „evropské partnerství pro cloud computing“.

Závěry ER dále předeslaly, že prosincový summit se v návaznosti na činnost Komise a v souladu s co nejlepším řešením plánu OECD bude zabývat zdaněním digitální ekonomiky a souvisejícími otázkami daňových úniků, podvodů, agresivního daňového plánování, oslabování daňové základny a přesouvání zisku a rozdílnými daňovými sazbami pro digitální a fyzické produkty. Pokrok v digitální agendě však má přispět i k modernizaci veřejné správy a jeho podmínkou je i vyšší počítačová gramotnost obyvatelstva. Cílené zvyšování kvalifikace obyvatelstva pomůže obsadit digitální pracovní místa vyžadující takové dovednosti. Cílené a lépe koordinované investice do výzkumu a inovací pak budou stimulovat vytváření pracovních míst, jak se domnívá Evropská rada.

Závěry summitu vyzvaly členské státy ke zlepšení provádění směrnice  o službách, aby bylo možné rychleji otevřít trh se službami a odstranit nepřiměřené překážky. Komise a Rada by měly předkládat roční zprávy o pokroku a Komise do března 2014 předloží další návrhy.

 Hospodářská a měnová unie

Evropská rada se zabývala zejména sociálním rozměrem HMU, ale jednala také o komplexní obchodní a hospodářské dohodě s Kanadou, která má přinést nové příležitosti i důležitý impuls obchodním vztahům mezi Kanadou a EU. Říjnový summit se dále zabýval i červnovým tématem číslo 1, tj. podporou zaměstnanosti mladých lidí, a vyzval k co nejrychlejší implementaci příslušné iniciativy.

Hospodářskou a bankovní unií se bude opět zabývat prosincový summit ER, stejně jako před rokem. Ke koordinaci hospodářských politik a mechanismů solidarity se mohou v prosinci rozhodnout i nečlenové eurozóny. V otázkách bankovní unie účastníci summitu znovu potvrdili zákaz diskriminace členských států v oblasti bankovního dohledu, dále nová pravidla hlasování a přezkum těchto pravidel, jakmile budou maximálně čtyři nezúčastněné státy. ER dále vyzvala členské státy k urychlení příprav na zavedení jednotného mechanismu dohledu a usnadnění komplexního posuzování úvěrových institucí Evropskou centrální bankou, ale také vyzvala Radu k vytvoření jednotného mechanismu pro řešení problémů bank a přijetí příslušné směrnice o ozdravných postupech a směrnice o pojištění vkladů, aby byly platné již od následujícího legislativního období.

Další témata

Evropští lídři na summitu ujistili, že EU si velmi považuje Východního partnerství a je připravena na listopadovém summitu ve Vilniusu podepsat dohodu o přidružení a volném obchodu s Ukrajinou, v případě, že Ukrajina doloží  hmatatelný pokrok požadovaný již v závěrech Rady z prosince 2012. Podobně je EU připravena pokročit v jednáních s Moldávií a Gruzií.

Evropská rada se s hlubokým politováním vyjádřila i k nešťastným událostem, ke kterým došlo v důsledku migračních toků u Lampedusy ve Středozemním moři. Zdůraznila potřebu posílené spolupráce se zeměmi původu a tranzitu, ale také ochrany v souladu se zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti jako prevence před opakováním takových lidských ztrát a tragédií. Evropská agentura FRONTEX má podle ER posílit svou činnost ve Středomoří a EU by měla zavést nový systém ostrahy hranic k odhalování plavidel a nedovoleného vstupu, tzv. EUROSUR. Širší diskusi o migraci a dlouhodobější politické perspektivě povede ER na summitu v červnu 2014.

Hlavy evropských států a vlád vyjádřily na summitu hluboké znepokojení v souvislosti s problémy zpravodajských služeb v poslední době. Partnerství s USA a spolupráce zpravodajských služeb je dle ER důležitá především pro boj proti terorismu a narušení důvěry by mohlo spolupráci tajných služeb poškodit. Proto Německo a Francie budou hledat shodu s USA ve dvoustranných jednáních a kterýkoli další členský stát EU se může připojit k této iniciativě.

    Jitka Hofbauerová je členkou Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty

Zdroje:

European Council 24/25 October Conclusions

Remarks by President Herman van Rompuy following the first session of European Councilhttps://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139188.pdf

Remarks by President Herman van Rompuy following the European Councilhttps://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/139195.pdf

Také si můžete přečíst:

Z červnové Rady jsme napsali analýzu – co skutečně Nečas přivezl?

Na čem se dohodla poslední – čevnová Rada? Mrkněte na naší analýzu.