Search
Close this search box.

VIDEO: Co Evropská komise (opět) vyčítá Česku?

Evropská komise již zveřejnila doporučení pro Českou republiku. Co jí navrhuje?

 Evropská komise každoročně ve spolupráci s členskými státy EU na červnové Evropské radě završuje tzv. evropský semestr. Tento pravidelný cyklus hospodářské a fiskální koordinace v EU probíhá vždy v první polovině kalendářního roku. Jeho hlavním cílem je sladit národní rozpočtové a hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti s pravidly dohodnutými na úrovni EU. Komise v součinnosti s členskými státy sestavuje specifická doporučení pro jednotlivé země, jejichž výsledkem by měly být stabilní veřejné finance, podpora ekonomického růstu a předcházení přílišným makroekonomickým nerovnováhám v EU.

Pro Českou republiku navrhla Komise pro rok 2013 doporučení k reformám v sedmi hlavních oblastech. (1) Je nezbytné nadále konsolidovat veřejné finance, i vzhledem k překročení plánovaného schodku na rok 2012. Je však nutné vyhnout se neadresnému škrtání ve veřejných investicích, které mohou podpořit růst, zvláště s  využitím strukturálních fondů EU. Zde je vhodné zaměřit se na včasné zadávání projektů spolufinancovaných fondy EU. (2)

Problémem České republiky je dále příliš vysoké zdanění práce, které by mělo být omezeno. Náhradu těchto příjmů nabízí vyšší zdanění nemovitostí a automobilů s menším dopadem na ekonomický růst. (3) V dlouhodobém výhledu je potřeba pokračovat v reformách důchodového a zdravotního systému. Zejména se jedná o zvýšení věku pro odchod do důchodu, podporu zaměstnávání starších pracovníků a zlepšení efektivity zdravotnických výdajů a nemocniční péče. (4)

V oblasti reforem pracovního trhu je nutné usnadnit zapojení matek s malými dětmi skrze zkvalitnění sítě péče o malé děti a posílení kapacit předškolních zařízení. Komise neopomenula zdůraznit i zapojení romských dětí do předškolní péče. (5) Veřejná správa jednak nutně potřebuje přijmout zákon o státní službě a žádá si i další vyjasnění legislativy pro veřejné zakázky jako nástroje pro boj s korupcí. Je potřeba zaměřit se na lepší administraci evropských fondů a posílení kapacit pro realizaci veřejných zakázek. (6)

V oblasti vzdělávání jsou varovným signálem zhoršující se výsledky žáků základních škol v mezinárodním srovnání. Podobně i terciární vzdělávání v souvislosti s masivním nárůstem počtu studentů musí zajistit, aby jim jejich znalosti a schopnosti umožnily uspět na trhu práce. Kruciální budou také opatření na podporu financování vysokého školství a výzkumných institutů. (7) V neposlední řadě lze ekonomický růst podpořit také skrze odbourání přebytečné regulace živností v sektoru služeb či skrze snižování energetické náročnosti budov a českého průmyslu