České republice se poprvé dostalo příležitosti vybrat kandidáta na funkci generálního advokáta u Soudního dvoru Evropské unie. Jím se stal Michal Bobek, který dostal přednost například před Irenou Pelikánovou, která v současné době působí jako soudkyně u Tribunálu. Bobkova kandidatura se obešla bez problémů a jeho kvality byly oceněny jak na české, tak i evropské úrovni. V říjnu nastoupil do funkce, by měl vykonávat následujících šest let. Proč je Bobkovo jmenování a působení ve funkci generálního advokáta významné pro ČR?

O funkci generálního advokáta toho není mezi českou veřejností mnoho známo. Sám Bobek ji popisuje pomocí přirovnání k institutu šaška, jehož rolí by mělo být zajišťovat rozumnost správy, neboť pouze on smí říkat králi nepohodlné pravdy. Pokud tedy má být král dobrým vladařem, a nikoli tyranem, je pro něj šašek nezbytný a nenahraditelný. Generální advokát podobně jako šašek nemá rozhodovací pravomoc, svým stanoviskem, které je veřejné, však rozhodnutí Soudního dvora ovlivňuje. Zároveň tím, že projednávanou věc zasazuje do širšího kontextu a svůj postoj podkládá argumenty, napomáhá ke srozumitelnosti fungování evropského práva, a to nejen pro zúčastněné, nýbrž i pro širší veřejnost. V neposlední řadě svým stanoviskem přispívá k jednotě a kontinuitě unijního práva, čímž se podílí na naplňování role Soudního dvora EU. V současné době je sice polovina věcí u Soudního dvora projednávána bez stanoviska generálního advokáta, tak lze ovšem postupovat pouze u méně důležitých věcí, které neobsahují žádnou novou právní otázku.

Bobek si pro působení ve funkci generálního advokáta stanovil dvě priority. Chtěl by se zaměřit na hledání rovnováhy mezi akademickým pohledem na právo a tím, jak věci reálně fungují v rámci soudů členských států. Druhou prioritou je hájit principy právního státu a chránit jednotlivce, stejně jako jeho svobodu i autonomii, aby se jeho práva neztrácela na přechodu mezi jednotlivými členskými státy. Jedná se o cíle nelehké, ovšem klíčové pro budoucí podobu evropské integrace. Tu chce Bobek prohlubovat, avšak nikoliv cestou nových regulací, ale spíše naplňováním těch stávajících a posilováním vzájemné důvěry.

Samotná instituce Soudního dvora EU nepatří k těm, kterým média věnují hlavní pozornost, nejedná se však o instituci, která by svým významem za těmi, jež v centru pozornosti stojí, zaostávala. Hlavním úkolem Soudního dvora EU je zajišťovat dodržování unijního práva při výkladu a provádění Smluv. Svou judikaturou by měl přispívat k jednotě a kontinuitě výkladu mezivládních dohod a unijní legislativy. Svými rozsudky zároveň může přispívat k prohlubování, či naopak brzdění nebo usměrňování evropské integrace. Jedná se tedy o instituci, která je pro směřování a správné fungování EU naprosto klíčová.

Jmenování Michala Bobka generálním advokátem není pro ČR významné z toho důvodu, že by se jednalo o její úspěch. Z jedenácti generálních advokátů je šest jmenováno velkými členskými státy a zbývajících pět jmenují ostatní země Unie podle rotačního principu. Na ČR zkrátka vyšla řada. Přesto se pro Česko jedná o významnou událost a příležitost. Jmenováním svého prvního generálního advokáta je ČR o krok blíže k plnohodnotnému členství v EU. Dochází k posílení vazby mezi ČR a EU. Čím více Čechů působí v unijních institucích, tím více jsou vnímány jako „naše“, a to ačkoli by při vykonávání svých funkcí měli být nestranní. Bobkovo působení adfči EU, ale i nové zkušenosti.

Komentář vychází z odborného podkladu think-tanku Evropské hodnoty. 

Dominik Bergmann působí jako Externí spolupracovník Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty.