Search
Close this search box.

EVROPSKÝ KLUB: Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU

Dne 24. září, 2009 se v Praze v institutu CERGE-EI konala veřejná diskuze na téma Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU v rámci pravidelného cyklu Evropský klub, který pořádá asociace Evropské hodnoty s podporou svých partnerů. Partnerem tohoto Evropského klubu bylaspolečnost Fujitsu.

Jako řečníci na diskuzi vystoupili Štěpán Hošna, ředitel odboru podnikatelského prostředí na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Zahraničním hostem byl Manuel Santiago dos Santos, jenž je hlavním poradcem ředitelky pro průmyslovou politiku a ekonomické reformy v Evropské komisi. Pohled z podnikatelského prostředí nabídl generální ředitel Fujitsu Technology Solutions Tomáš Rutrle. Celou diskuzi moderoval Jan Žižka, zástupce šéfredaktora deníku E15.

Řečníci se soustředili především na tyto klíčové otázky diskuse:

• Kde hledat příčiny nedostatečné transparentnosti právních předpisů a nadměrné administrativní zátěže pro podnikání – na národní či evropské úrovni?
• Co nového můžeme čekat od iniciativy Evropské komise ke zlepšení právních předpisů („better regulation strategy“)?
• Jak může modernizace a elektronizace veřejné správy zlepšit podmínky pro podnikání?
Nedostatečná transparentnost fungování evropských institucí pro občany, nadbytečná regulace a administrativní zátěž zejména pro malé a střední podniky jsou jedny z nejvíce kritizovaných oblastí činnosti institucí EU. Tyto kritiky mají za cíl nejčastěji Evropskou komisi, i přes její politiku transparentnosti a vyhlášenou před několika lety. Jak dalece je však za administrativní zátěž zodpovědná Evropská komise, a jakou roli hrají jednotlivé členské státy? Tím vším se zabývala právě tato veřejná debata. Diskuse se mimo jiné také dotkla tématu ekonomického potenciálu snižování administrativní zátěže a zhodnocení výsledků akčního programu Evropské komise z roku 2007.

Manuel Santiago dos Santos zdůraznil, že regulace na evropské úrovni přináší pozitiva pro podnikatele. Evropská komise přitom nemůže být pokládána za zodpovědnou za případnou přemíru regulace: zákonodárcem je totiž Evropský parlament spolu s Radou. Navíc většina problémů pro podniky vzniká na národní úrovni, ať už při transpozici evropských pravidel, či v důsledku vlastní národní legislativy. Pan Dos Santos nicméně sebekriticky přiznal, že regulace na evropské úrovni nebyla před deseti lety zcela transparentní. Proto je hlavním cílem strategie „better regulation“ právě zlepšení transparentnosti celého legislativního procesu a jeho zjednodušení. Za velké plus strategie vypíchl především používání předběžných hodnocení dopadu legislativy, které mj. významně snížily počet pozměňovacích návrhů, které s návrhem dané legislativy ne zcela přímo souvisely.
Českou republiky pan Dos Santos označil za jednoho z průkopníků v oblasti snižování administrativní zátěže.

Štěpán Hošna podobně jako Manuel Santiago dos Santos uznal, že Česká republika prošla obdobím, kdy se snažila být „lepším“ regulátorem než EU a „ještě více komplikovat jednotlivá práva a povinnosti“ pro podnikatele.
Ohradil se proti námitkám, že transparentnost znamená podléhat lobbyistickým tlakům – naopak, cílem MPO je především s adresáty regulace komunikovat.

Vyzdvihl rovněž pozitivní roli RIA (regulatory impact assesments), jak při vzniku záměru regulovat, tak při hodnocení dopadů záměru ex-post. RIA však zřejmě nebudou pro jednotlivá ministerstva povinná.

Tomáš Rutrle se ve svém příspěvku zaměřil na roli IT ve snižování administrativní zátěže. Pozitivně zhodnotil, že složitému a komplexnímu tématu snižování administrativní zátěže se věnuje řada specialistů a že je viditelný nemalý pokrok zejména v oblasti e-governmentu. Zmínil nicméně studii Světové banky „Doing business“, dle které přísluší České republice až 74. místo. Pokles ze 66. místa není podle Tomáše Rutrleho přitom dán tím, že bychom se výrazně zhoršili, ale že ostatní (zejména sousední Rakousko) zjednodušují své systémy rychleji než Česká republika.

IT je podle Tomáše Rutrleho nepochybně skvělým pomocníkem, ale „nedokáže zjednodušit legislativu, suplovat profesionální a kvalifikovanou státní správu, politickou vůli a rozhodnost,“ které jsou dle jeho názoru pro zlepšování podnikatelského prostředí klíčové.

Cílem zářijového Evropského klubu bylo zprostředkovat setkání a diskusi mezi zástupci evropských institucí a podnikatelů a české odborné veřejnosti a tak umožnit lepší informovanost o posledním vývoji a trendech v této oblasti, aby mohli občané a podnikatelé sami zhodnotit, do jaké míry je třeba se zlepšení dožadovat na úrovni EU nebo národní. Mezi diskutující v publiku zasedli mimo jiné zástupci z České národní banky, Československé obchodní banky, Ministerstva financí ČR, Centra pro ekonomický výzkum, informačního portálu Euroskop, České exportní banky i z Institutu ekonomických studií UK.

Evropský klub se konal v rámci projektu podpořeného Evropským parlamentem a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Na projektu se jako partneři podílely i Fujitsu Technology Solutions s.r.o., nadace Konrad Adenauer Stiftung, Evropské hnutí v ČR a společnost Donath-Burson-Marsteller.

Řečníci Evropského klubu, 24. 9. 2009

Manuel Santiago dos Santos

Je hlavní poradce ředitelky pro průmyslovou politiku a ekonomické reformy na generálním ředitelství Podniky a průmysl Evropské komise. Absolvoval obor Aplikovaná ekonomie IAG na Leuven University. Od roku 1988 pracuje v Komisi, kde se postupně věnoval politickým otázkám souvisejícím s automobilovým průmyslem, konkurenceschopností, mezinárodními obchodními vztahy a právním řízením. V posledních letech pan Santiago byl klíčovým poradcem ve vývoji a zavádění lepších regulačních strategií pro EU, zejména pokud jde o přijetí zjednodušujících nástrojů. Na počátku roku 2000 jako člen komise Mandelkernovy skupiny expertů, prosazoval strategii „better regulation”. V současné době zastupuje komisi v pracovní skupině OECD pro regulační reformy. Předtím pracoval přes 18 let v privátním sektoru. Svojí kariéru začal jako finační auditor a bussiness analytik v Price WaterhouseCoopers and American Standard Inc (USA). Poté působil v Autoliv Group (SW) jako generální ředitel pro Francii a jako viceprezident koncernu.

Štěpán Hošna

Je ředitelem Odboru obchodního prostředí na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vystudoval veřejnou správu a právo na právnické fakultě Západočeské university v Plzni, kde doposud externě spolupracuje s katedrou veřejné správy. V letech 1996 až 2005 pracoval v několika soukromých společnostech. Od roku 2005 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se věnuje snižování administrativní zátěže podnikatelů a hodnocení dopadů regulace, a v roce 2009 byl jmenován ředitelem Odboru obchodního prostředí.

Tomáš Rutrle

Je generálním ředitelem Fujitsu Technology Solutions s.r.o. Vystudoval Vysoké učení technické, obor Elektrotechnika/Kybernetika. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University. V Siemensu vedl tým zabývající se celým telekomunikačním portfoliem pro klíčové telekomunikační společnosti v ČR jako například Český Telecom, Aliatel, BT, České Radiokomunikace a GTS. Od roku 2001 pracoval v Mnichově jako Sales manager. V roce 2003 se stal generálním ředitelem Fujitsu Siemens Computers (od roku 2009 Fujitsu Technology Solutions s.r.o.) pro Českou republiku a Slovensko, kde působí dodnes. Tomáš Rutrle je mimo jiné předsedou představenstva Thomas Mann Gymnasium.